Wij ontwerpen circulair!


ROC Friese Poort maakt met haar opdracht aan het ontwerp- en bouwteam een serieus statement. De ambities op het gebied van duurzaamheid passen bij deze tijd en vormen een prachtige uitdaging voor de markt. Daarnaast is de wens om medewerkers en studenten een eigentijdse werkomgeving voor ons een prachtige uitdaging. Met deze opdracht krijgen we de ruimte om onze visie op onderwijs, duurzaamheid en bouwtechniek te realiseren, waarbij we de lat hoog leggen. Wind Architecten Adviseurs ziet duurzaamheid als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat ook in dit nieuwe gebouw zichtbaar tot uiting komt.

Met dit nieuwe schoolgebouw willen we bijdragen aan bij aan een beter klimaat en een betere wereld. Wij realiseren ons dat wij bij elk ontwerp staan aan het begin van een nieuwe keten aan producties en materiaalgebruik die haar weerslag heeft op het milieu. Wij nemen die verantwoordelijkheid bijzonder serieus. Daarom zijn we trots op het feit dat ROC Friese Poort ons de opdracht voor het ontwerp van haar energie neutrale en circulair gerealiseerde gebouw heeft gegund.

Wind Architecten Adviseurs heeft dit gebouw zodanig ontworpen dat de meeste componenten eenvoudig demontabel zijn; een staalskelet met prefab HSB-buitengevels met demontabele kozijnen en gevelbekleding. Tijdens de uitvoering wordt geen pur gebruikt en het lijmen van onderdelen wordt tot het minimum beperkt. Dit vraagt ook het nodige van de aannemer. Installatietechnische componenten worden grotendeels demontabel uitgevoerd. Aanbrengen in de betonvloer is tot het minimum beperkt. Met deze grotendeels beschikbare (flexibele) systemen en componenten die eenvoudig in een volgend gebouw(-ontwerp) opnieuw te gebruiken zijn wordt de basis gelegd onder het circulaire principe van dit schoolgebouw.

Toepassing bestaande onderdelen
De andere benadering is het (deels) bouwen met bestaande onderdelen, die ergens in de gebouwde omgeving beschikbaar zijn. Deze benadering is niet eenvoudig maar uiteraard wel de meest effectieve.

Op dit moment is het toepassen van gebruikte bouwcomponenten complex doordat voor een nieuw gebouw hogere kwaliteitseisen en garantiebewijzen gevraagd worden. Wijzigingen in het bouwbesluit maken hergebruik van eerder toegepaste materialen immers erg lastig. Dit heeft te maken met regelgeving, kwaliteitseisen, garanties, maatvoering, en kenmerken voor geluid- en brandwerendheid.

Voor de huidige nieuwbouw is volledig circulair bouwen nog niet haalbaar. De weg moet gebaand worden en dat gebeurd in dit project. Waar het wel mogelijk is passen wij hergebruik van materialen in dit bouwwerk daadwerkelijk toe.

Bouwmaterialen
Om de juiste (materiaal)keuzes te maken is inzicht nodig in de milieutechnische aspecten van de toe te passen bouwmaterialen. Daarnaast is een levenscyclusanalyse (LCA) opgesteld waarin de milieukosten worden berekend, voor drie gebouwonderdelen; draagconstructie, gevel en inbouw. Aan de hand hiervan kan de CO2-uitstoot worden vastgesteld veroorzaakt door het materiaalgebruik. Dit is uiteraard een belangrijke indicator. Uit deze beoordeling blijkt dat de milieukosten van dit gebouw 25% beter scoort dan de algemeen gehanteerde BREEAM referentie.

In de nieuwe school zijn veelal Cradle to Cradle (C2C) bouwmaterialen toegepast. C2C-materialen zijn producten met positieve impact voor mens en milieu en bieden aanvullende voordelen op het gebied van gezondheid en comfort. Produceren en bouwen met C2C-materialen of ‘groene’ materialen past volledig binnen de circulaire ambitie.

De toepassing van hout is veruit het bekendste ‘groene’ bouwmateriaal. In onze ontwerpen krijgt hout veelal ook een prominente plek. Productkeuzes voor de toepassing van o.a. beton, aluminium, tegels, plafonds en vloerbedekkingen zijn grotendeels gebaseerd op de samenstelling van ‘groene grondstoffen’. Ook verschillende afwerkingen en inrichtingen hebben Cradle to Cradle eigenschappen. Denk aan producten zoals tapijt van natuurlijke vezels en wandafwerkingen van natuurlijke materialen.

Het mooie van dit proces is dat alle bij het project betrokken mensen daadwerkelijk gaat nadenken over de impact van elke handeling op het milieu. ROC Friese Poort activeert bewustwording en verantwoordelijkheid naar de toekomst. Samen met de overige betrokken partijen dragen wij daaraan graag bij.

Voor meer informatie over circulair ontwerpen kunt u contact opnemen met Wind Architecten Adviseurs via info@waa.nu